Sự Kiện Mừng Chính Thức Ra Mắt

HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU

Thi Đấu Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 10:00 ngày 29/08/2018 - 14:00 ngày 05/09/2018.
 • Hình thức nhận thưởng: 
  • Thi đấu 1 trận: nhận 10.000 Vàng.
  • Thi đấu 2 trận: nhận Gói Thẻ Nguyên Liệu A-S+ (+1).
  • Thi đấu 3 trận: nhận 10 Kim Cương.
- Lưu ý: Tạo mới mỗi ngày.

Hoàn Thành Cách Thắng

 • Thời gian:
  • 10:00 ngày 29/08/2018 - 14:00 ngày 05/09/2018.
 • Hình thức nhận thưởng: 
  • Hoàn thành Bộ Ba: nhận 20 Kim Cương.
  • Hoàn thành Hàng: nhận 20 Kim Cương.
  • Hoàn thành Du Lịch: 1 Rubik Vàng.
- Lưu ý: Tạo mới mỗi ngày.

Thi Đấu Nhận Kẹo Sao

 • Thời gian:
  • 28/08/2018.
 • Hình thức nhận thưởng: 
  • Thi đấu trận 1: nhận 50 Kẹo Sao.
  • Thi đấu trận 2: nhận 50 Kẹo Sao.
  • Thi đấu trận 3: nhận 50 Kẹo Sao.
  • Thi đấu trận 4: nhận 50 Kẹo Sao.
  • Thi đấu trận 5: nhận 50 Kẹo Sao.
Lưu ý: Tạo mới mỗi ngày.

Miễn Phí Vật Phẩm Thi Đấu

 • Thời gian:
  • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 05/09/2018.
Lưu ý:  Tạo mới mỗi ngày.

Gấp Đôi Vé Cùng Chơi Mỗi Ngày

 • Thời gian:
  • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 05/09/2018.
Lưu ý: Tạo mới mỗi ngày.

Nhiệm Vụ Giới Hạn

 • Thời gian:
  • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 26/09/2018.
Lưu ý: Không tạo mới trong suốt thời gian sự kiện.